AKTUÁLIS
Aktuális
2014.12.08 21:37

Bérelhető dupla garázs

A Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe adni, határozatlan időtartamra, 2015. 01. 01. napjától a Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 5/d. szám alatti dupla garázst

Bérelhető dupla garázs


A Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe adni, határozatlan időtartamra, 2015. 01. 01. napjától az alábbi helyiséget

Cím
(Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület Induló nettó bérleti díj/hó Bánatpénz Közművek Mennyiség
Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 5/d. Dupla garázs
33 m2 30 000 Ft + rezsi 5 000 Ft Elektromos hálózat 1 db


A pályázatokat „Dupla garázs” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

A garázs a zalaegerszegi Csipke Parkolóház földszintjének északi végén található. A garázs két gépkocsi beállására, tárolására alkalmas.
A garázs külön, belülről kezelhető megvilágítással rendelkezik. A garázshely egy, távolról is vezérelhető, felfelé nyíló garázsajtóval közelíthető meg.

Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy egyéb szervezet.

Pályázat beadásának határideje: 2014. december 18. 1000
Helye: Városgazdálkodási Kft. Titkárság
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 26.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

Pályázat bontásának időpontja: 2014. december 18. 1030
Helye: Városgazdálkodási Kft. Titkárság
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 26.

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

Pályázati tárgyalás időpontja: 2014. december 18. 1045
Helye: Városgazdálkodási Kft. Titkárság
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 26.
A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejűleg történik.


Pályázati ajánlat

A pályázati ajánlatnak bérlet esetén tartalmaznia kell:
 Pályázó nevét, címét.
 Pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
 Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére (szerződéskötési kötelezettség) vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
 Nyilatkozatot biztosítás megkötésére vonatkozóan.

Pályázati biztosíték:

A bánatpénz átutalással fizethető a Városgazdálkodási Kft. OTP Banknál vezetett 11749008-21206823 számú bankszámlájára történő átutalással.
A bánatpénz szerződéskötés esetén a bérleti díjba beleszámít.

Nem nyertes pályázók részére a pályázó részéről befizetett bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja.


Regisztráció

A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontja előtt 15 perccel kezdődik.
A pályázó köteles a pályázati tárgyaláson személyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrálása a fentiek szerint megtörténhessen.
Gazdasági társaságok képviselői 15 napnál nem régebbi hiteles (cégbíróság által kiállított eredeti, vagy közjegyző által kiállított eredeti) cégkivonattal és 15 napnál nem régebbi, közjegyző által kiállított eredeti aláírási címpéldány átadásával, természetes személyek érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy útlevél bemutatásával és azok lemásolásra történő átadásával kötelesek magukat igazolni.
A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazással is képviseltetheti magát a pályázati tárgyaláson, melyet ez esetben a pályázat kiírója részére át kell adnia.
A bontást követően megállapításra és közlésre kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és melyek érvénytelenek. A pályázati tárgyaláson csak az, az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát pályázat kiírója nem minősítette érvénytelennek. Érvénytelen az ajánlat, ha
 az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 a bánatpénzt az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését
nem igazolta,
 az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek,
 a pályázati felhívásban megadott induló bérleti díjnál alacsonyabb összegű ajánlati árat
tartalmaz,
 az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a benyújtott ajánlatok között fennálló 20%-nál nagyobb ajánlati árkülönbözet esetén nem köteles versenytárgyalást (licitet) tartani. Ha a beérkezett pályázatok szerint a két legmagasabb összegű ajánlat különbsége nem haladja meg a 20 %-ot, akkor az ajánlatok között a bontást követően – minden érvényes ajánlatot benyújtó pályázó részvételével – zártkörű licites versenytárgyalásra kerül sor. Ha a beérkezett vagy a pályázati tárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.


Licit tárgya:

A bérlemény havi bérleti díja.
A versenytárgyaláson (licit) – melyre külön értesítést nem kapnak – csak az érvényes ajánlatot adó pályázók vehetnek részt. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 10 %-ának megfelelő összeggel lehet emelni. A pályázat nyertese a garázsért legmagasabb bérleti díjat ígérő pályázó.
Nyertes bérleti pályázat esetén a szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlő, az esetleges okozott károk fedezeteként óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke legalább 3 havi bruttó bérleti díj ellenértékének megfelelő összeg, amelynek megfizetése a bérleti szerződés aláírása napján esedékes, a bérleti jogviszony megszűnése esetén pedig káresemény hiányában kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani a Városgazdálkodási Kft. Titkárságán (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 26.) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a Városgazdálkodási Kft. www.vgkft.hu hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpont alatt megtekinthető.

Városgazdálkodási Kft. a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.


Zalaegerszeg, 2014. november 28..:: Vissza ::

 

 

 

 

design terv / szerkesztés: petra_product | grafika: Tóth Norbert | webszerkesztés: Zalaszám Informatika
Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: Internet Explorer 8, Firefox 3.0, vagy ezek újabb verziói.